คุณสามารถซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ตลาดอร่อย แหล่งรวมของอร่อยจากทั่วประเทศ ที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนก็ สามารถเลือกซอื้ ของอรอ่ ยคุณภาพดีจากเว็บไซต์ได้อย่างงา่ ยดาย โปรดอ่านเพื่อเรยี นรูเ้ พิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธ์ิ ของคุณรวมถึงสิ่งที่คาดหวังจากคุณในฐานะผู้ซื้อ นโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกกำหนดการใชง้ านของเรา เมื่อซอื้ สินค้าในตลาดอรอ่ ยคุณยอมรบั นโยบายนี้ และข้อก􀋴ำหนดการใช้งานของเว็บไซต์ตลาดอร่อย ภาษีการขายจะไม่ถูกค􀋴ำนวณแยกและรวบรวมโดยเกี่ยวข้องกับรายการที่สั่งซอื้ ผ่านเว็บไซต์ Jatujakmall.co mเว้นแต่จะระบุไว้อย่างชดั เจนในกระบวนการสั่งซอื้ รายการที่สั่งซอื้ จากผลิตภัณฑ์จตุจักรอาจต้องเสียภาษี ในบางรัฐโดยขึ้นอยู่กับสถานะที่ส่งค􀋴ำสั่งซื้อ หากรายการอยู่ภายใต้ภาษีการขายตามกฎหมายภาษีของรัฐภาษี จะค􀋴ำนวณตามราคาขายทั้งหมดของแต่ละรายการรวมถึงค่าจัดส่งและการจัดการค่าธรรมเนียมห่อของขวัญ และค่าบรกิ ารอื่น ๆ หักส่วนลดที่เกี่ยวข้อง . หากมีการค􀋴ำนวณภาษีแยกต่างหากและรวบรวมจากรายการที่สั่ง ซอื้ ผ่านJatujakmall.com ไซต์จ􀋴ำนวนเงนิ ภาษีที่ปรากฏในระหว่างกระบวนการสั่งซอื้ จะถูกประเมิน - ภาษีจรงิ ที่จะถูกเรยี กเก็บจากบัตรเครดิตของคุณจะถูกคำนวณในเวลาที่ประมวลผลค􀋴ำสั่งซอื้ ของคุณและจะปรากฏใน การแจ้งเตือนการยืนยันค􀋴ำสั่งซื้อของคุณ